Responsive
Website

Logo van studio for Webdesign Vermaele Projects

Disclaimer

- 1 Toegang tot de website

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Vermaele Projects.

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.
De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Vermaele Projects enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Vermaele Projects heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Vermaele Projects worden geleverd.

Een bezoeker/-ster van Vermaele Projects mag geen auteursrechtelijke beschermde werken, of andere in Vermaele Projects opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Joseph Vermaele, auteur en oprichter van Vermaele Projects.
Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Vermaele Projects middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Vermaele Projects worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

- 2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Vermaele Projects onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Vermaele Projects ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Vermaele Projects inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, levering of aangepast is voor commerciële of particuliere doeleinden.

Vermaele Projects treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

- 3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Vermaele Projects voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.
De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.
Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Vermaele Projects nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.
De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Vermaele Projects.
Vermaele Projects behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

- 4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de zaaknaam van Vermaele Projects behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Vermaele Projects.
De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Vermaele Projects, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.
Vermaele Projects draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.
De copyright rechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs. We hebben de informatie enkel op deze website vermeld voor educatieve doeleinden. Het materiaal op deze site mag niet vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Als u eigenaar bent van enige gepubliceerde informatie via een link op deze website en u vindt het ongepast dat deze informatie via deze site wordt aangeboden mag u een e-mail sturen naar Vermaele Projects. Wij zullen de informatie ogenblikkelijk aanpassen of deze van de website verwijderen.

 

 

Privacy Policy

- 5. Uw privacy onze zorg

Vermaele Projects is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.
Vermaele Projects verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Vermaele Projects gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard.
Vermaele Projects verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
Vermaele Projects verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.
Vermaele Projects maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de Vermaele Projects Privacyregels zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website zelf.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van de ingevulde data & persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen van uw gegevens in ons bestand en kunt u zonodig de verbetering met betrekking ervan vragen.
Deze zullen worden aangepast binnen een redelijke termijn.
Vermaele Projects is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen.
Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen.
De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.
De bezoeker kan verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Vermaele Projects.

 

Ons Bedrijf

 

Voor een website op maat moet u bij Vermaele Projects zijn, een jong en dynamisch bedrijf met aan het roer Webdesigner & zaakvoerder Vermaele Joseph. Wij staan ook in voor het grafisch gedeelte van uw website en uw bedrijfslogo.

 

Privacy Policy

Recent nieuws

 

www.knittex.be

Vernieuwde website 22/04/2017

 

www.admerchtem.be

Nieuwe website 10/04/2016

 

www.slagerij-buyl.be

Update website 09/11/2015

De FeWeb gedragscode moet de relatie tussen het FeWeb lid en de klant optimaliseren door die transparanter en professioneler te maken.

Contacteer ons

 

Telefoon :

+32 (0)475 55 67 52

E-mail :

info@vermaeleprojects.be

Adres :

Acacialaan 36

9030 Lochristi,

België